Far Into The Stars

Markus Stockhausen

2017 Jazz

Leon Gieco

Leon Gieco

1973 Jazz

El Desembarco

Leon Gieco

2011 Jazz

Good Old Times

Simone Kopmajer

2017 Jazz

The Best In You

Simone Kopmajer

2014 Jazz

Emotion

Simone Kopmajer

2013 Jazz

Live At Heidi’s Jazzclub

Simone Kopmajer

2012 Jazz

New Romance

Simone Kopmajer

2012 Jazz

Nothing’s Gonna Change

Simone Kopmajer

2010 Jazz

Alomas Of Hawaii

Simone Kopmajer

2010 Jazz

Didn’t You Say

Simone Kopmajer

2009 Jazz

Let’s Fall In Love

Simone Kopmajer

2008 Jazz