Capercaillie

Roses And Tears

 1. Him Bò Hug I Ò Tha Mi Ann Am Èiginn (Him Bò Hug I Ò, I Am In Distress)
 2. Turas An Ànraidh:
 3. - Turas An Ànraidh (The Stormy Voyage)
 4. - Gheibh Sinn Ribinnean Mora Mora (We'll Get Great Big Ribbons)
 5. Don't You Go
 6. The Aphrodisiac:
 7. - Hardiman The Fiddler
 8. - My Love's Wedding
 9. - The Aphrodisiac
 10. Barra Clapping Song:
 11. - O Lioba Co Leathag (A Clapping Song From Barra)
 12. Seinneam Cliu Nam Fear Ur (I Sing The Praises Of The Brave Lads)
 13. Oran Sugraidh (The Flirting Song)
 14. The Quimper Waltz:
 15. - The Quimper Waltz
 16. - An Damez Kozh
 17. Soldier Boy
 18. A' Racan A Bh' Againne:
 19. - Iain Mór Fada Gòbhlach (Big Tall Bow-legged Iain)
 20. - A' Ràcan A Bh' Againne (The Drake We Used To Have)
 21. Rose Cottage Reels:
 22. - The Reverend
 23. - The Hare's Paw
 24. - Old New Year
 25. - Rose Cottage
 26. Leodhasach An Tir Chein (A Lewisman In A Foreign Country)
Year: 2008
Genre: Folk/Rock /
Genre additional: Celtic /
Producer: Capercaillie /
Performer: Karen Matheson / Charlie McKerron / Manus Lunny / Donald Shaw / Ewen Vernal / Michael McGoldrick / David Robertson / Che Beresford /
Guest Performer: Signy Jakobsdottir /