Ten

KC & The Sunshine Band

1984 Funk/Soul

Oh Yeah!

KC & The Sunshine Band

1993 Funk/Soul

I’ll Be There For You

KC & The Sunshine Band

2001 Funk/Soul

Space Cadet: Solo Flight

KC & The Sunshine Band

1981 Funk/Soul

The Painter

KC & The Sunshine Band

1981 Funk/Soul

All In A Night’s Work

KC & The Sunshine Band

1982 Funk/Soul

Do It Good

KC & The Sunshine Band

1974 Funk/Soul

KC & The Sunshine Band

KC & The Sunshine Band

1975 Funk/Soul

The Sound Of Sunshine

KC & The Sunshine Band

1975 Funk/Soul

Part 3

KC & The Sunshine Band

1976 Funk/Soul

Who Do Ya (Love)

KC & The Sunshine Band

1978 Funk/Soul

Do You Wanna Go Party

KC & The Sunshine Band

1979 Funk/Soul